galego   castellano  

Aviso legal

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e Comercio Electrónico ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L  infórmalle de que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, tomo 2.762, folio 133, folla número C - 31.831, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social é: Angeriz, Loureiro e Asociados, SL
Domicilio social: RÚA FOMENTO, 21 - 23, 4º, 15100 – Carballo (A CORUÑA)
Teléfono: 981 70 39 48
FAX: 981 70 39 48
Correo electrónico a efectos de comunicación: info@aleaasesores.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L consideraránse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L.

A navegación pola web de ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante,ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L,  sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.Lou fronte a terceiros, de cualquera dano e perxuizo que poideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Asimesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, poideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidera sufrir o usuario.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L con domicilio en RÚA FOMENTO, 21 - 23, 4º, 15100 Carballo (A CORUÑA), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza  que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos productos e servizos da empresa.

Asi mesmo, ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L  cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L, no seguinte enderezo RÚA FOMENTO, 21 - 23, 4º, 15100 Carballo (A CORUÑA), ou ben a través do seguinte correo electrónico info@aleaasesores.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

ANGERIZ, LOUREIRO E ASOCIADOS S.L adopta os niveis de seguridade correspondentes requeridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demáis normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.